Allmänna Hyresvillkor

§ 1. Tillämplighet

Dessa villkor gäller vid uthyrning av maskiner och annan utrustning utan förare och är integrerade i hyresavtalet. Villkoren skall gälla om annat inte avtalats mellan uthyraren och hyrestagaren.

§ 2. Leverans

Alla hyresobjekt levereras fritt uthyrarens hyres-förråd och skall på hyrestagarens ansvar och bekostnad återlämnas till uthyraren.

§ 3. Hyrestid

Hyrestiden räknas från och med den dag då hyres-objekten avhämtas, levereras av uthyraren eller hålls tillgänglig för avhämtning, till och med den dag då hyresobjekten återlämnas. Minihyra tillämpas.

§ 4. Hyresräkning

Hyra debiteras i enlighet med uthyrarens gällande hyresprislista och kan komma att justeras under hyresperioden. Angiven dagshyra utgör hyrespris per maskin och dag vid enskiftsdrift. För del av dag utgår hyra som för en hel dag. Utnyttjas hyres-objekten mer än ett arbetsskift om 8 timmar debiteras skift-tillägg. Lördagar, söndagar och helgdagar är normalt hyresfria, såvida det uthyrda objektet inte används under dessa dagar. För vissa hyresgrupper tillämpas hyra per kalenderdag och även från-priser. Hyra debiteras även under semesterperioden om inte hyresobjektet i förväg är avanmäld och tillgänglig för avhämtning.

§ 5. Användningsplats

Hyresobjektet får endast användas för sådana arbetsuppgifter och under sådana arbetsför-hållanden för vilket det är avsett. Hyresobjekt får ej uthyras i andra hand.

§ 6. Skötsel och vård

Kunden är skyldig att vårda hyresmaskinen och andra hyresobjekt och att iakttaga utfärdade föreskrifter om maskinens och objektens skötsel samt att använda föreskrivna driv- och smörjmedel. Erforderliga drivmedel och smörjmedel samt slit-delar och förbrukningsmaterial bekostas av hyres-tagaren. För tillsyn, vård och för skötselanvisning skall kompetent personal anlitas. Besiktning i samband med montage ombesörjs och bekostas av hyrestagaren. Vid retur skall hyres-objekten  vara rengjorda. För utrustning som enligt arbets-miljölagen skall saneras debiteras särskild saneringskostnad.

§ 7. Skador på maskin, reparationer och försäkring

Kunden svarar för uppkomna skador, som ej är att hänföra till normalt slitage, från det att hyres-objektet lastats och till den lossats vid våra förråd. Stilleståndskostnad debiteras. Reparation får ej utföras utan vårt godkännande. Uthyraren ansvarar ej för skador som kan uppstå till följd av driftsstörningar på förhyrd utrustning under hyrestiden. Brand-, stöld-, transport-, sprängnings- och skadeståndsförsäkring är ej tecknad av oss.

§ 8. Försäkring

För att uppfylla sitt ansvar enligt dessa hyresvillkor åligger det hyrestagaren att hålla hyresobjektet försäkrat. Stölddelen i den försäkring vars kostnad till viss del debiteras hyrestagaren omfattar hyresobjekt som stulits genom inbrott d.v.s. att hyresobjektet förvarats i utrymmen såsom låsta lokaler eller låst inhägnat område då det stulits. Förkommer eller skadas hyresobjektet ska hyrestagaren omedelbart anmäla detta till uthyraren. Vid tveksamhet om försäkringens omfattning, kontakta oss.

§ 9. Förlust av maskin och material.

Förlorade maskiner och material debiteras till nyanskaffningsvärde.

§ 10. Utebliven betalning

Om hyrestagaren inte erlägger betalning inom avtalad tid, inställer sina betalningar, försätts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar utan konkurs eller på annat sätt åsidosätter sina förpliktelser enligt hyresavtalet, är uthyraren berättigad att med omedelbar verkan säga upp avtalet och återtaga hyresobjekt på hyrestagarens bekostnad.

§ 11. Betalningsvillkor

30 dagar efter fakturadatum. Dröjsmålsränta debiteras efter förfallodagen. Samtliga priser gäller exklusive mervärdesskatt.

§ 12. Tvister

De tvister som kan uppkomma mellan uthyrare och hyrestagare skall avgöras enligt svensk rätt av svensk domstol.

Senaste nytt

Stål&Hyr group + Renta

Stål&Hyr group + Renta

Kom in och hämta ditt exemplar eller ladda ner det här.

Vårt produktutbud

Skaffa en hemsida från Dreamscape Interactive - en webbutvecklare i Gävle.